“මේ…මේ… ඊයේ නියම වැඩක් වුණා- අරූගේ මුහුණ රතුවෙලා යන්න ගියා බං“ දයාසිරි මාධ්‍යවේදීන්ටත් හොරෙන් මාධ්‍ය හමුවේදී දුන්නු ආතල් එක

Advertisements Continue reading “මේ…මේ… ඊයේ නියම වැඩක් වුණා- අරූගේ මුහුණ රතුවෙලා යන්න ගියා බං“ දයාසිරි මාධ්‍යවේදීන්ටත් හොරෙන් මාධ්‍ය හමුවේදී දුන්නු ආතල් එක